Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu

Bu çalışma, eski harflerle basılmış Türkçe sözlükleri içine almaktadır. Muhtelif katalog ve kütüphaneleri –özellikle Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulunan Seyfettin ÖZEGE koleksiyonunu- tarayarak hazırladığım bu katalog, tespit edebildiğim bütün sözlük veya sözlük karakteri taşıyan ıstılahi kitap ve risaleleri ihtiva etmektedir.
Çalışmaya konu olan sözlüklerin kolayca bulunabilmesi düşünülerek alfabetik tasnife tabi tutulmuştur.
İlmi araştırma ve çalışmaların hemen her safhasında malzemeye yol gösterici mahiyette olan kitap kataloglarının lüzumuna, zaruretine burada işaret etmeyi dahi zait addediyorum. Çağımızda ilim adamı, çok şeyi bilmekten ziyade, aradığı bilgiyi nerede bulabileceğini bilen insan olmuştur. Kataloglar ise bu bilgilerin anahtar kitaplarıdır.
Bilhassa eski harflerle basılmış kitaplar alanında son yılların en büyük mütehassısı olan merhum Seyfettin ÖZEGE'yi -bu vesile ile- minnet, şükran ve rahmetle anmayı da bir vecibe addediyorum.

AHTERİ-İ CEDÎD
BAK: Lügat-i Ahteri-i Cedîd

1- AHTERİ-İ KEBÎR
Mustafa Bin Şemseddin Ahterî
İstanbul Darü't- Tıbaati'I-Amire 1242 (1823) 709 S
İstanbul Darü't-Tıbaati's-Sultaniye 1256 (1840) 711 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati's-Sultaniye 1263 (1847) 711 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati's-Sultaniye 1271 (1854) 711 S. .
İstanbul Darü't -Tıbaati'I-Amire 1275 (1859) 711 S.
İstanbul Matbaatü'l-Amire 1283 (1866)
-1. Cilt 394 S.
-2. Cilt 383 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1289 (1872)
-1. Cilt -
-2. Cilt 480 S.
İstanbul Ali Bey Matbaası 1292 (1875)
-1. Cilt 394 S.
-2. Cilt 383 S.
İstanbul Matbaatü el-Hac Muharrem Efendi el- Bosnevî 1292 (1875)
-1. Cilt 488 S.
-2. Cilt 480 S.
-- -- 1296 (1879) 1198 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1302 (1885) 1198 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1302 (1885) 1198 S.
İstanbul Matbaatü el-Hac Muharrem Efendi el-Bosnevî 1303 (1886)
-1. Cilt 492 S.
-2. Cilt 475 S.
İstanbul Sahafiye-i Osmaniye Şirketinin 87 Numaralı Matbaası 1310 (1892)
1198 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1310 (1892)
-1. Cilt 492 S.
-2. Cilt 472 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1310 (1892)
-1. Cilt 492 S.
-2. Cilt 475 S.
İstanbul Matbaatü'l-Amire 1311 (1894) 1203 S.
İstanbul Matbaa-i Hurşid 1311 (1893) 1104 S.
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1316 (1898) Hurşid Matbaası 1318 (1900)
-1. Cilt 616 S.
-2. Cilt 616-1204 S.
İstanbul Matbaa-i Ahmed İhsan 1321 (1903) 1207 S.
İstanbul Arif Efendi Matbaası 1321 (1903) 1204 S.
-- -- 1323 (1905) 1198 S.
İstanbul Matbaa-i Arif 1322 (1904) 1204 S.
İstanbul Matbaa-i Ahmed Kâmil 1324 (1906) 1204 S.

2-AKSA'L-EREB FÎ TERCEMETİ MUKADDİMETİ'L-EDEB
Ebü'l-Kasım Mahmud Zemahşeri den Ahmed İshak Hocası
İstanbul Matbaa-i Amire 1313 (1895)
-1. Cilt 4+304+4+205 S.
-2. Cilt 4+739 S.

3-ALMAN LİSANINDA TEŞEKKÜL-İ KELİMÂT
L. Dubelock dan Mehmed Tahir
İstanbul Malumat Matbaası 1312 (1894) 294 S.

4-ALMANCA TÜRKÇE ISTILAHÂT-I ASKERİYE VE FENNİYE
Devlet-i Osmaniye Esliha Müfettişi Umumiliği
İstanbul Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası 1917 75 yaprak
Bak: Humbara Tabancası

5- ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE ASKERİ LÜGAT KİTABI
Deutsch - Türkisches Millitatechnisches Wöterbuch
Han (Hahn) - Cevdet Nejad
Berlin -- (1917) 329+1+1+1 S.

6- ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE CEP LÜGAT KİTABI
Löbel (Loebel)
Viyana Ch. Reiser und M.Werthner Matbaası 1888 2+5+309+1 S.

7- ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE CEP LÜGATİ
K.Sinan- Mehmed Tahir
İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1318 (1900) 1+2+1082+50 S.

8- ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE LÜGAT
Asvald Müller
-- -- 1917 58 S.

9- ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE LÜGAT KİTABI
Deutsch - Türkisches Wörterbuch
Ernest C. Marré
Laypzig -- (1920) 287 S.

10 – ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE LÜGAT KİTABI
Deutsch - Türkisches Wörterbuch
Ömer Faik
İstanbul Matbaa-i Osmaniye 1314 (1896) 6+731+ 19 S.

11- ALMANCA’DAN TÜRKÇE’YE YENİ CEP LÜGATİ
Wörterbuch Deutsch - Türkisch
Mehmed Ali
İstanbul Şems Matbaası 1331/1915 412 S.
2. Baskı İstanbul Şems Matbaası 1333/1917 447 S.

12- ARABSKO – PERSİDSKO – TURETSKO - RUSSKİE RAZGOVORUİ
İvan Akhverdov
S. Petersburg -- 1900 8+168 S.

13- ASKERÎ LÜGATÇE "Müsvedde halinde"
İstanbul Askeri Matbaa 1928 2+68 S.

14- BALIK VE BALIKÇILIK
Karakin Deveciyan (DevecioğIu)
İstanbul Düyun-i Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdare-i Merkeziye Matbaası 1331 (1915) 6+440+60 S. Resimli
Not: Son 60 sayfa lügat

15- BANKALARDA MÜTEDAVİL TABİRAT
Namık Zeki (Aral)
İstanbul Orhaniye Matbaası 1928 2+1+1+149+14 S.

BİYANKİ LÜGATİ
Bak: Asine-i Fransevi’ye ve Türkiye’nin Lügati

16- BULGARCA’DAN TÜRKÇE’YE LÜGAT-İ ŞEHAB
Mehmet Celil - E. Bilajef
Sofya Ümid Matbaası 1928 5+782 S.

17- BÜYÜK KAMÛS-İ İLMÎ VE FENNÎ
Ahmed Şemseddin - M. Faik Şemseddin - İ. Şefik Şemseddin
Sakız Şems Matbaası 1329 (1911) 208 S. (Bitmiyor) Resimli

CEB LÜGATİ FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE
Bak: Fransızca’dan Türkçe’ye Cep Lügati

CEB LÜGATİ OSMANLICA’DAN FRANSIZCA’YA
Bak: Osmanlıca’dan Fransızca’ya Cep Lügati

18- COĞRAFYAY-I KADÎME LÜGATİ
Birinci kısım - Asyay-ı Osmanî
K. Sinabyan
İstanbul Sancakcıyan Matbaası 1334/1918 63 S.

19- ÇOCUKLARA LÜGAT KİTABI
Arif Hasanefendizade Elmalılı
İstanbul Nefaset Matbaası 1332 (1916) 75 S.

2O- DEFTERİ GALATÂT
Ali Seydi
İstanbul Matbaa-i Kütüphane-i Cihan 1324 (1908) 248+2 S.

21- ed-DERÂRİYÜ’L-LAMİÂT FÎ MÜNTAHABÂTİ’L-LÜGAT
Mehmed Ali el-Ünsî
Beyrut Matbaatû Ceridet-i Beyrut 1318 (1900) 564 S.

22- DICTIONNAIRE FRANÇAIS – ARABE – PERSAN ET TURC
Aleksandr Hanceri (Alexandre Handjéri)
Moskova Imprimerie de L'üniversite Imperlale 1840–1841
-1. Cilt 4+992+4 S.
-2. Cilt 659+1 S.
3. Cilt 806+1 S.

23- DICTIONNAIRE FRANÇAIS - ARMENIEN - TURC
Pascal Aucher
Venedik Imprimerie de Saint - Lazar 1840 5+733 S.

24- DICTIONNAIRE FRANÇAIS - TURC
Nikola Murat (Nicolas Murat)
İstanbul Onnik Halebliyan Matbaası I901 432 S.

25- DICTIONNAIRE TURC - ARABE - PERSAN
Jules Theodore Zenker
Leipzig Wilhelm Engelmann 1866-1876 2 cilt 9 + 980 S.

26- DICTIONNAIRE TURC - FRANÇAIS
Nikola Murat (Nicolas Murat)
İstanbul Levant Herald Matbaası 1903 318 S.

27- DICTIONNAIRE TURC - FRANÇAIS
R. Yusuf (R. Youssouf)
İstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1888
-1. Cilt 18+18+642 S.
-2. Cilt 643 -1336 S.

28- DİZİONARİO TURCO, ARABO e PERSİANO
Antony Chadırjı
Milano Presso L. Nervetti 1832-1834 2 cilt

29- DİVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK
Mahmud Bin el-Hüseyin bin Muhammed el-Kaşgarî
-1. Cilt İstanbul Matbaa-i Amire 1333 (1917) 436+11 S. 1 Levha
-2. Cilt İstanbul Matbaa-i Amire 1333 (1917) 319 S.
-3. Cilt İstanbul Matbaa-i Amire 1335 (1919) 351 S.

30- DURÛB-İ EMSÂL-İ FRANSEVİ LÜGATÇESİ
M. Emin
İstanbul Kasbar Matbaası 1308 (1891) 30 S.

31-ed-DÜRERÜ'L - MÜNTEHABÂTİ'L - MANSÛRE FÎ ISLAHİ GALATÂTİ’L-MEŞHÛRE
Mehmed Hafid Mustafa Aşirefendizade
İstanbul Darü't-Tıbaa 1221 (1806) 8+15+4+534 S.

32- ELFAZ-I MÜTECANİSE-İ FRANSEVİYE
A. Yusuf
İstanbul Civelekyan Matbaası 1302 (1885) 104 S.

33- ASİNE-İ FRANSEVİ’YE VE TÜRKİYE’NİN LÜGATİ
T.X. Bianchi
2. Bas. Paris Typographie de Mme Ve Dondey-Dupré 1843-1846
-1. Cilt 6+784+125 S.
-2. Cilt 1370 S.

34- ASİNE-İ TÜRKİYE VE FRANSEVİYE’NİN LÜGATİ
T.X. Bianchi - J. D. Kleffer
Paris Imprimerie Royale I837
-1. Cilt - S.
-2. Cilt 1304 S.
2. Bas. Paris Typographie de Mme Ve Dondey-Dupré 1850
-1. Cilt 30+2+1097 S.
-2. Cilt 1320 S.

35- ERMENİCE’DEN TÜRKÇE’YE MÜKEMMEL LÜGAT
B(edros) Zeki
Istanbul Der Nirsesyan Matbaası 1907 46+875+1 S.

36- ESER-İ CEDÎD FÎ ASR-İ SAİD
Mehmed Hamdi
İstanbul Alem Matbaası Ahmed İhsan ve şürekası 1312 (1894) 135 S.

37- ESER-İ ŞEVKET
Mehmet Şevket es-Seyyid
İstanbul Matbaa-i Amire 1268 (1851) 7+745 S.

38- ESMA-İ TÜRKİYE TERCÜMESİ
Rıza (Paşa) dan Salih Vehbi
3. Bas. Şam Suriye Vilayeti Matbaası 1311 ( 1895) 87 S.
4. Bas. Şam el-Feyha Matbaası 1318 ( I900) 130 S.

39- FAZIL'IN GALATÂT DEFTERİ
Ali Himmet (Berki)
Samsun Şems Matbaası 1338 91 S.

40- FERHENG-İ ŞUÛRİ
(Nevalü'l-fudala ve Lisanü'l-acem)
Hasan Şuûrî
İstanbul Darü't-Tıbaati’l-Mamure 1155 (1742)
-1. Cilt 3+454 (çift)+1 S.
-2. Cilt 1+451 (çift) S.
Tertibi değiştirilerek
-1. Cilt İstanbul Cemal Efendi Matbaası 1314 (1896) 480 S.

FERİŞTEHZÂDE LÜGATI
Bak: Lügat-ı Feriştehzâde

41- FRANSEVİ VE TÜRKİ LÜGATNÂMESİ
Dictionaire Français-Turc
N. Mallouf
Paris Imprimerie de Nicolas 1856 912 S.
3. Bas. Leide Imprimerie de E.J.Brill 1881 14+2+1026+2 S.

42- FRANSIZCA ELFÂZ-I MÜTEŞÂBİHE LÜGATÇESİ
Mehmed Halid
İstanbul A. Asaduryan şirket-i Mürettibiye Matbaası 1306 (1889) 159+1 S.

43- FRANSIZCA İBTİDA VE İNTİHA EDATLARI
A (bdülgani) Seniy (Yurtman)
İstanbul Kasbar Matbaası 1311 (1893) 51+8 S.

44- FRANSIZCA İŞTİKAK LÜGATİ
Lexicologia française
Baha Tevfik- Hasan Vasfi (Menteş)
-(1.Cilt) İstanbul Matbaa-i Kütüphane-i Cihan 1323 (1905) -
-2. Cilt İstanbul Karabet Matbaası 1325 (1909) 4+321-330 S.

45- FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE CEP LÜGATİ
Dictionnaire de poche Français - Turc
V.Vizental (W. Wiesenthal)
İstanbul Karabet ve Kasbar Matbaası 1305/1888 7+1232 S.
2. Bas. İstanbul Karabet Matbaası 1312/1895 4+1071 S.

46- FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE ISTILAHÂT LÜGATİ
Dictionnaire Français - Turcs des termes techniques, des sciences, des lettres et des arts
Andon B. Tıngır - Kirkor Sınabyan
İstanbul K. Bağdadliyan Matbaası 1891-1892
-1.Cilt 8+2+423 S.
-2.Cilt 565 S.

47- FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE ISTILAHÂT-I HUKÛKİYE VE SİYASİYE LÜGATİ
Mehmed Ekrem
İstanbul Ritsu Matbaası 1927 148+3 S.

48- FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE KÜÇÜK KAMÛS-İ FRANSEVİ
Hasan Bedreddin
İstanbul Marifet Matbaası 1928 4+1544 S.

49- FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE KÜÇÜK VE RESİMLİ LÜGAT-I FENNİYE
İsmail Ziya
İstanbul Karabet Matbaası 1312 (1894) 263 S. Resimli
İstanbul Karabet Matbaası 1327 (1911) 263 S. Resimli

50- (FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE LÜGAT)
Dictionnaire Français - Turc
Nikola Murat (Nicolas Murat)
İstanbul Onnik Halebliyan Matbaası ve Mücellithanesi 1901 432 S.

FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE LÜGATÇE-İ FELSEFE
Bak: Lügatçe-i Felsefe

51- FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE MÜKEMMEL LÜGAT
Grand dictionnaire Français -Turc
V.Vizental (W.Wiesenthal)
İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1310 (1882) 416 S. (Tamamlanmıyor)

FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE SAN’AT KAMÛSU
Bak : San'at kamusu

52- FRANSIZCA’DAN TÜRKÇE’YE YENİ LÜGAT
Mehmed Fuad
İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1310 (1892) 5+1336 S.

53- FÜRÛK- İ ELFÂZ
Müstecabizade ismet
İstanbul Mektebi-i Sanayi Matbaası 1311 (1893) 124+1 S.

54-GALATÂT
Sırrı (Paşa Giridi)
2. Bas. İstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1301 (1884) 63 S.
3. Bas. İstanbul A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1305 (1888) 63 S.

(GALATÂT-I HAFÎD EFENDİ)
Bak: ed-dürerü'I-müntahabâti’l-mensûre fi ıslahi galatâti’l-meşhûre

55- GALATÂT-I TERCÜME
Said Kemalpaşazade
1. Defter İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1306 (1889) -
2. Defter İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mûrettibiye Matbaası 1306 (1889) 63 –120 S.
3. Defter İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mûrettibiye Matbaası 1306 ( 1889) 121-170 S.
4. Defter İstanbul Mahmut Bey Matbaası 1306 (1889) 173 –297 S.
5. Defter İstanbul Kasbar Matbaası 1306 (1889) 55 S.
6. Defter İstanbul Kasbar Matbaası 1308 (1891) 58-96 S.
7. Defter 98 -136 S.
8. Defter 138-192 S.
9. Defter İstanbul Kasbar Matbaası 1309 (1892) 194-225 S.
İstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1312-1315 (1894-1897)
13. Defter 319-356 S.
14. Defter 359-428 S.
15. Defter 431-468 S.
16. Defter 471-512 S.

56- GALATÂTÜ'L-AVAM
İbn-i kemal (Şemseddin Ahmed)
İstanbul Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı I31I (I893) 18 S.

57- GUNYETÜ'L-LÜGAT
Fransızcadan Türkçeye Dictionnaire Français - Turc
Mehmed Şükri- Mikael Aşçıyan
-1.Cilt İstanbul K. Bağdatlıyan Matbaası 1299/1882 989 S.
-2.Cilt İstanbul Aramyan Matbaası 1300/1883 1064 S.

58- GÜHERRÎZ
Dürrî
İstanbul Takvimhane-i Amire 1267 (1851) 4+20 S. Taş basma

59- GÜLDESTE
Ahmed Mazhar
İstanbul Mekteb-i Harbiye-i Şahane Matbaası 207 S. Taş basma

60- HAZİNE-İ ESMA-İ TÜRKİYE
Ahmed Fevzi
Beyrut Beyrut Ceride-i Gayr-ı Resmiyesi Matbaası 1308 (1891) 16+239 S.

61- HAZİNE-İ LÜGÂT
Dictionnaire Turc - Français
Artin Hindoğlu
Viyana Antoine Noble de Schmit Matbaası 1838 4+516+2 S.

62- HAZİNE-İ LÜGÂT-İ RÛMİYE VE OSMANİYE
Fardis - Kostaki Yani Fotyadi
İstanbul Anadolu (Gazetesi) Matbaası 1860
-1. Cilt 18+240 S.
-2. Cilt 241-956 S.

63- HEDİYETÜ’L-İHVÂN FÎ ŞERH-İ SUBHATİ’S-SİBYÂN
Mehmed Necib
İstanbul Matbaa-i Amire 1256 (1840) 2+265 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1291 (1874) 2+255 S.
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası 1321 (1903) -
Lügat-ı Subha-i Sibyan kenarında
İstanbul el-Hac Abbas Efendinin Matbaası (1314/1316/1898) 39 S. Taş basma
İstanbul Şirket-i Şirket-i Sahaflye-i Osmaniye Matbaası 1321 (1903) 39 S. Taş basma
-- -- -- 39 S. Taş basma

64- HUNBARA TABANCASI Grand pistole
-- -- -- 75 S.

65- ISTILAHÂT-I ADLiYE
Termes judiciaires
Nazaret Hilmi
İstanbul Karabet ve Kasbar Matbaası 1304 (1887) 333 S.

66- ISTILAHÂT-I BAHRİYE
Türkçe - İngilizce - İtalyanca - Fransızca
A William Thompson
İstanbul Matbaa-i Osmaniye 1309/1892 6+181+10+4 S.

67- ISTILAHÂT-I BAHRİYE
(Süleyman) Nutki
İstanbul Matbaa-i Bahriye 1321 (1903) 2+100 (çift) S.

68- ISTILAHÂT-I COĞRAFİYE
Abdülkayyum Abdünnasıroğlu
Kazan Kazan Üniversitesi'nin Tabıhanesi 1307/1890 74 S.

69- ISTILAHÂT-I EDEBİYE
Muallim Naci (Ömer Hulusi)
İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1307 (1890) 283 S.
İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1307 (1890) -
İstanbul Cemâl Efendi Matbaası 1314 (1896) 280 S.

70- ISTILAHÂT-I İLMİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN KAMÛS-İ FASEFEDE MÜNDERİC KELİMÂT VE TABİRÂT İÇİN VAZ' VE TEDVÎNİ TENSÎB OLUNAN ISTILAHÂT MECMUASIDIR
Fransızca’dan – Türkçe’ye
İstanbul Matbaa-i Amire 1330 (1914) 74 S.

71- ISTILAHÂT-I İLMİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN SANAYİ-İ NEFİSEDE MEVCUD KELİMÂT VE TABİRÂT İÇİN VAZ' VE TEDVÎNİ TENSÎB OLUNAN ISTILAHÂT MECMUASIDIR
İstanbul Matbaa-i Amire 1330 (1914) 109 S.

72- ISTILAHÂT-I MER'İYE
M. Rıfat Gelibolulu
İstanbul İstepan Matbaası 1310 (1892) 110+1 S.

73- ISTILAHÂT-I TİCARİYE VE TARİFÂT-I KANÛNİYE
A Fehmi-i Zağravi
Bursa Matbaa-i Emri 1308 (1891) 61 S.

74- İCTİMAÎ - İKTİSADÎ ISTILAHÂT-I İLMİYE LÜGATİ
Ali Ejder Saidzade başkanlığında heyet
Baku Birinci Hükümet Matbaası 1922 54+2 S.

75- İLAVELİ LÜGAT-I OSMANİYE
İstanbul Kıztaşı Civarında 8 Numaralı Matbaa 1330 (1886) 802+32 S. Taş basma
İstanbul Arif Efendinin Matbaası (1310/1894) 816+30 S. Taş basma
Lügat-ı Ecnebiye İlaveli Lügat-i Osmaniye başlığı ile
İstanbul Âlem Matbaası 1314 (1896) 461 S. Taş basma
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniyenin 52 Numaralı Matbaası (1315/1316/1898) 816+30 S. Taş basma
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası 1318 (1900) 816+30 S. Taş basma
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası (1321/1323/1905) 816+30 S. Taş basma

76- İLAVELİ MÜNTAHABÂT-I LÜGAT-I OSMANİYE
(İstanbul) -- 1286 (1869) Taş basma
-1. Cilt 8+440 S.
-2. Cilt 570 S.
İstanbul Şirket-i Hayriye-i Sahafiye 1289 (1872) Taş basma
-1. Cilt 440 S.
-2. Cilt 568 S.
(İstanbul) 1290 (1873) Taş basma
-1. Cilt 8 + 440 S.
-2. Cilt 570 S.
(İstanbul) -- 1291 (1874) Taş basma
-1. Cilt 8+1+440 S,
-2. Cilt 1+570 S.
-2. Cilt İstanbul Şirket-i İraniye Matbaası 1292 (1875) 1+570 S. Taş basma
(İstanbul ) -- 1294 (1877) Taş basma
-1. Cilt 8+1+440 S.
-2. Cilt 570+1 S.
İstanbul Şirket-i İraniye Matbaası 1298 (188I)
-l.Cilt 4+440 S.
İstanbul -- 1298 (1881) 9+440 S. Taş basma
(İstanbul) -- 1304 (1887)
-2. Cilt 570+1 S. Taş basma
-2. Cilt İstanbul Şirket-i İraniye Matbaası 1305 (1888) 570 S. Taş basma

77- İNGİLİZCE TÜRKÇE MÜKESSEF LÜGAT
Accondensed dictionary English – Turkish
Ahmed Vâhid (Moran)
İstanbul Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi 1340/1924 27+720 S.

78- İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇE’YE CEB LÜGATİ
K. Sinan Musahhihleri: Aleko - İhsan
İstanbul Şirket-i Mûrettibiye Matbaası 1335 (1919) 3+815 S.

79- İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇE’YE LÜGAT KİTABI
English and Turkish lexicon
Ceyms Redhavs (J.W. Redhouse)
5. Bas. İstanbul Agob Matyosyan Matbaası 1922 1+13+827 S.
Evvelki tab’ları için bak: Kitab-ı Lehçetü’l-Maanî

80- İRŞAD-I MÜBTEDİYÂN DER LÜGÂT-I OSMANİYÂN
Mehmed Talib - İbrahim Mümtaz
Kahire Matbaatü’l-Medarisi'l-Mûlkiye I285 (1868) 116 S. Taş basma

KAMÛS TERCÜMESİ
Bak: eI-Okyanusü'l-basît fî tercemeti’l-kamûsi'l-muhît

81- KAMÛS-İ ARABİ
Şemseddin Sami
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1313 (1895) 480 S.

82- KAMÛS-İ ASKERİ
Fransızca - Türkçe, Türkçe - Fransızca
Hüseyin Hüsni Resulzade
İstanbul Matbaa-i Sarıyan - Mahmud Bey Matbaası 1312-1316 (1894 -1898) Resimli
-1. Cilt 12+672 S.
-2. Cilt 563 S.

83- KAMÛS-İ BAHRİ
Süleyman Nutki - Nurl Kaptan
İstanbul Matbaa-i Bahriye 1333/1917 425+1 S.

KAMÛS-İ FASEFE
Bak : Mufassal Kamûs-i Felsefe

84- KAMÛS-İ FRANSEVİ
Fransızca’dan Türkçe’ye Lügat
Şemseddin Sami
İstanbul Mihran Matbaası 1299/1882 4+1630+1 S.
2. Bas. İstanbul Mihran Matbaası 1315/1898 15+1920 S.
Resimli Kamûs-i Fransevi başlığı ile
3.Bas. İstanbul Mihran Matbaası 1318/1901 16+2240 S. Resimli
4.Bas. İstanbul Mihran Matbaası 1322/1905 1+14+2240 S. Resimli

85- KAMÛS-İ FRANSEVİ
Türkçe’den Fransızca’ya lügat
Şemseddin Sami
İstanbul Mihran Matbaası 1302 / 1885 11+5+1206 S.

86- KAMÛS-İ FRANSEVİ
Musavver Türkçe’den Fransızca’ya lügat
Diran Kelekyan
İstanbul Mihran Matbaası 1329/1911 16+1373+1 S.
İstanbul Amidi Matbaası 1928 5+1373+1 S.

87- KAMÛS-İ FRANSEVİ TÜRKİ İTALYANİ ARABİ
Dictionnaire Français- Turc - Italien - Arabi
Kudüs Imprimerie des PP. Franciscains 1880 4+603+1 S.

88- KAMÛS-İ HUKUK
Hüseyin Galib
İstanbul Cemâl Efendi Matbaası 1305 (1888) 296 S.
Yeni tab'ı için bak: Yeni Kamûs-i Hukuk

89- KAMÛS-İ ISTILÂHÂT-I İLMİYE
Istılâhât-ı İlmiye Encümeni
İstanbul Matbaa-i Amire 1333 (1917) 210 S.

90- KAMÛS-İ İLMİ VE FENNİ
2. Cilt Bahçesaray Tarcûman Gazetesinin Elektirik Matbaası 1906 249-496 S.

KAMÛS-İ İLMİ VE FENNİ
Bak: Büyük Kamûs-i ilmi ve Fenni

91- KAMÛS-İ İLMİ VE FENNİ (Prospektüs)
Sakız Şems Matbaası (1329/1911) 16+4 (Resimli) S.

92- KAMÛS-İ KAVANÎN
Toma Andonyadi
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1310 (1892)
-1. Cilt 6+320+4 S.
-2. Cilt 8+322-668+3 S.

93- KAMÛS-İ OSMANÎ
Muallim Naci (Ömer Hulusi)
İstanbul Mürüvvet Matbaası 1308 (1891) 40 S. Tamamlanmıyor.

94- KAMÛS-İ OSMANÎ
Mehıned Salahi
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1313/1322 (1895/1904) (1322/1904 Yalnız 4. Kısım)
-1. Kısım 501+2 S.
-2. Kısım 371+4 S.
-3. Kısım 485 S.
-4. Kısım 668 S.

95- KAMÛS-İ RİYAZİYÂT
Salih Zeki Musahhihi: Tevfik Paşa
1. Cilt İstanbul Karabet Matbaası 1315 (1897) 400 S.
2: Bas. İstanbul Matbaa-i Amire 1340/1342 (1924) 208 S.

96- KAMÛS-İ RÛMÎ
(Rumca’dan Türkçe’ye)
Yuvanaki Panayotidis
İstanbul Yuvanaki Panayotidis Matbaası 1897-1898
-1. Cilt 3+1083 S.
-2. Cilt 1085-2048+9 S.

97- KAMÛS-İ RÛMÎ
Rumca’dan Türkçe’ye lügat
Temistokli Ehtena
İzmir Ameltiya Matbaası 1311/1896-1312/1897
-1. Cilt 6+718 S.
-2. Cilt 721-1344 S.

98- KAMÛS-İ SAÎD Musavver
Said Kemalpaşazade
İstanbul Matbaa-i Amire 1334 (1918) 4+320 S.

99- KAMÛS-İ TEŞRÎH
(Latince - Türkçe)
Zeki Haşmet Kiram
Berlin Kâviyani Matbaası 1923 84+12 S.

100- KAMÛS-İ TIBBÎ
(Frarısızca’dan Türkçe’ye)
Şerefeddin Magmumi
Kahire Osmanlı Matbaası 1910 -1912
-1. Cilt 7+1+600 S.
-2. Cilt 602-1064 S.

101- KAMÛS-İ TÜRKÎ
Şemseddin Sami
İstanbul İkdam Matbaası 1317-1318 (1899-1900)
-1. Cilt 2+796
-2. Cilt 797-1574+1 S.
İstanbul Elif Ofset 1978
-1. Cilt 796 S.

-2. Cilt 797-1574+1 (Tıpkı basım )+16 S.

102- KAMÛSÜ'L-LÜGATİ'L-OSMANİYYE el-MÜSEMMÂ ed-DERARİYÜ'L-LAMİÂT FÎ MÜNTEHABATİ'L-LÜGÂT
Bak: ed-derariyü'l-lamiât fi ...

102- KAMÛSÜ'L-ULÛM VE’L-MAÂRiF
(Ali) Süavi
-- -- 1287 (1870) 80 S.

103- KENZ-İ LÜGÂT
Kamus-i Türki ve Farisi ve tercümetihi Arabi
Faris el-Huri el-Lübnani
Beyrut Matbaatü'l-Maarif 1876 380 S.

104- KENZÜ’L-LÜGATİ'L-OSMANİYE
Mustafa Süleymanzade
3. Bas. Matbaatü'l-Kıddis Cowarciyos 1888 128 S.
4. Bas. Beyrut Matbaatü'l-A'dâd 1890 136 S.
6. Bas. Şam Matbaatü'l-Feyhâ 1329 (1911) 112 s.

105- KIDVETÜ'L-MÜNŞEÂT FÎ TALÎMİ'L-KİTABETİ VE'L-LÜGÂT
Halet Hüseyin - Ziya Kemaleddin
İstanbul Mekteb-i Sanayi Matbaası 1296 (1879) 4+104 S.

106- KİTAB-I HİLYETÜ’L-İNSÂN VE HALBETÜ’L-LİSÂN YAHUT İBN-İ MÜHENNA LÜGATİ
Cemalüddin ibn-i Mühennâ .
İstanbul Matbaa-i Amire 1338/1340 (1922) 8+230+2 S.

107- KİTAB-I LEHÇETÜ'L-MAÂNÎ
A lexicon English and Turkish
Ceyms Redhavz (J.W.Redhouse)
Londra W. M. Watts Matbaası 1861 2+13+827 S.
2. Bas. İstanbul A.H. Boyacıyan Matbaası 1877 2+13+827 S.
3. Bas. İstanbul A.H. Boyacıyan Matbaası 1884 2+13+827 S.
4. Bas. İstanbul A.H. Boyacryan Matbaası 1911 2+13+827 S.

108- KİTAB-I MAÂNİ-İ LEHÇE Lİ CEYMS REDHAVSÜ’L- İNGİLİZİ
A Turkish and english lexicon
Ceynıs Redhavs (J. W. Redhouse)
İstanbul A.H. Boyacıyan Matbaası 1890 8 + 2224 S.
Yeni tab'ı İstanbul Kalem Matbaası 1978 2224 (Tıpkı basım)+16 S.

109- KİTAB-I NUHBETÜ'L-ENCÂB FÎ LÜGATİ'T-TÜRKİYYE
Murat Muhtar dan değiştirilerek ve genişletilerek Muhammed Talib
Bulak Bulak Matbaası 1304 (1887) 116 S.

KİTABU DİVAN-İ LÜGÂTİ'T-TÜRK
Bak: Divanü lügati't –türk

110- KÜÇÜK KAMÛS-İ FRANSEVİ
Fransızca - Türkçe
Hüseyin Hüsni Resulzade
İstanbul Matbaa-i Osmaniye -- 14+352 S.

111- KÜÇÜK KAMÛS-İ FRANSEVİ
Fransızca’dan Türkçe’ye Lügat
Ş(emseddirı) Sami
İstanbul Mihran Matbaası 1304/1886 4+651+5 S.

112- KÜÇÜK LÜGAT
Türkçeden Fransızcaya
W. Wiesenthal
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1304/1887 10+627 S.

113- KÜÇÜK LÜGAT-İ NACİ
Musllim Naci (Ömer Hulusi)
İstanbul Asır Matbaası -- 6+902 S.

114- LEHCE-İ OSMANÎ
Ahmed Vefik Paşa
İstanbul Tabhane-i Amire 1293 (1876)
-1. Cilt 4+608 S.
-2. Cilt 2+609 -1293 S.
2.Bas. İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1306 ( 1889)
-1. Cûz 7+1+856 S.
-2. Cûz 857-1455 S.

115- LEHCETÜ'L-HAKAİK
Ali
İstanbul (Düyun-i Umumiye Matbaası 1315 (1897) 30 S.
Kahire Matbaa-i Osmaniye 1315 (1897) 26 S.
İstanbul Matbaa-i Dernersesyan 1326 (1310) 24 S.

116- LEHCETÜ’L-LÜGAT
Mehmet Esad
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamureti's-Sultaniye 1216 (1801) 2+7+851 S.

LEHÇETÜ'L-MAÂNÎ
Bak: Kitab-ı Lehcet’ül-maâni

117- LİSAN-İ OSMANÎ’DE MÜSTAMEL LÜGÂT-I ECNEBİYE
Ali Seydi
İstanbul Matbaa-i Reşadiye 1327 215 S.

LİSAN-I YUNANİ İLE MÜBEYYEN ARABÎ VE FARİSÎ VE TÜRKÎ ELFAZI HÂVİ MECMAÜ’L-LÜGÂT
Bak: Mecmaü’l-Iügât

118- LİSANIMIZDA EFAZ-I MÜTEŞABİHE
Reşad Ziya
İstanbul Garoyan Matbaası 1340 ( 1924) 192 S.
İstanbul Amidi Matbaası 1314/1925 192 S.

119- LÜGAT
(Arapça’dan Tatarca’ya)
Saim Giray Canturin
Ufa Şark Matbaası 1911 466 S.

120- LÜGAT KİTABI
(Almanca’dan Türkçe’ye askerl ıstılahat)
Akkerman
İstanbul Matbaa-i Askeriye 1334 (1918) 31 S.

121- LÜGAT KİTABI
Türkçe’den Almanca’ya
Tevfik İhsan - E.A. Radspielce
Viyana A. Hartleben's Veriag 4+184 S.

122- LÜGAT-İ AHTERİ-İ CEDÎD
-- -- -- 480 S. Taş basma

123- LÜGAT-İ AZİZİYE
Asafi
(İstanbul) - - 1287 (1870) 70 S.

124- LÜGAT-İ BURHAN-İ KATI
Hüseyin bin Halaf Tebrizi den
İstanbul Matbaa-i Osmaniye 1302 (1885) 495 S. Taş basma

125- LÜGAT-İ CÛDİ
İbrahim Cûdi
Trabzon Mirkoviç Matbaası 1332 (1916) 3+1100+2 S.

126- LÜGAT-İ ÇAĞATAÎ VE TÜRKİ-İ OSMANÎ
Süleyman Özbekiyü’l-Buharî Şeyh
İstanbul Mihran Matbaası 1298/1300 (1882)
-1. Cilt 320 S.
-2. Cilt 20 S.

127- LÜGAT-İ EBÜZZİYA
Tevflk Ebüzziya
İstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1306/1308 (1891) Resimli
-1. Cilt 600 S.
-2. Cilt 601- 752 S.

128- LÜGAT-İ ECNEBİYE
Hidayet
(İstanbul) -- 1290 (1873) 24 S.

129- LÜGAT-İ ECNEBİYE
Ahmed Hamdi
Trabzon Serasi Matbaası 1325 (1909) 80 S.

130- (LÜGAT-İ ECNEBİYE)
İstanbul -- 1304 (1887) 32 S. Taş basma
Not: İlâveli Lügat-i Osmaniye’nin sonunda da neşredilmiştir.

131- LÜGAT-İ ECNEBİYE İLAVELİ LÜGAT-İ OSMANİYE
Hüseyin Remzi Dr.
İstanbul Müzellefzade merhum Rıza Matbaası 1298 (1881) 4+623 S. Taş basma
İstanbul Matbaa-i Hüseyin Remzi 1298 (1881) 3+623 S. Taş basma
(Lügat-i Remzi)
İstanbul Matbaa-i Hüseyin Remzi 1305 (1888) 3+623 S. Taş basma

LÜGAT-İ ECNEBİYE İLÂVELİ LÜGAT-İ OSMANİYE
Bak:İlaveli lügat-i Osmaniye

132- LÜGAT-İ EF'ÂL-İ FRANSEVİ
Ef 'al-i Fransevi’nin Türkçe’ye tercüme ve tarifi
M. Salim - Dikran Sofyalı
İstanbul Mihran Matbaası 1884 114 S.

133- LÜGAT-İ FARİSİYE
Nakiye
İstanbul Mekteb-i Sanayi Matbaası 1310 (1892) 67 S.

134- LÜGAT- I FERAZ
Fransızca’dan Türkçe’ye
Dictionnaire Feraz Français -Turc
Ali Feraz
İstanbul -- 1337/1920 2+640 S.

LÜGAT- İ FERAZ
Türkçe’den Fransızca’ya
Bak: Türkçe’den Fransızca’ya Lügat-i Feraz

135- LÜGAT-İ FERİŞTEHZÂDE
Abdüllatif Feriştehoğlu
Sübha-i Sıbyan kenarında:
İstanbul Topcu Asâkir-i Şâhâne Alayları Litoğrafya Destgâhları 1268 (1852) 39 S. Taş basma
Darü'l-Ahdâsi’l-Litoğrafiye 1269 (1853) 30 S. Taş basma
İstanbul Karahisari el-Hac Ali Efendi Destgâhı 1277 (1860) 39 S. Taş basma
İstanbul Alaiyevi Ali Rıza Efendinin Matbaası 1278 (1861) 39+1 S. Taş basma
(İstanbul) - - 1296 ( 1879) 31 S. Taş basma
İstanbul - - -- 39 S. Taş basma
İstanbul - - -- 31 S. Taş basma

136- LÜGAT-İ GARÎBE
A. Fikri
İstanbul Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekası 1307 (1890) 28 S.

137- LÜGAT-İ İLMİYE VE FENNİYE
Necib Asım (Yazıksız) _ Hasan Tahsin
İstanbul Matbaa-i Amire 1308 (1891) 288 S. (Tamamlanmıyor)

138- LÜGAT-I KAMÛS
Muhammed bin Ya'kub Firuzabadi den
Ahmed Lütfi
-1. Cilt İstanbul Matbaa-i Amire 1282 (1865) 3+336 S.
-2. Cilt İstanbul Matbaa-i Amire 1286 (1869) 68 S.

139- LÜGAT-I KAVANÎN-İ OSMANİYE
Mitiyadi Karavokiros
İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1310 (1892)
-1. Cilt 380 S.
-2. Cilt 381-696 S. 2 Levha

140- LÜGAT-İ MEŞHÛRE-İ FARİSİ YAHUT SERMAYE-İ FEDAİ
Mehmed Said
İzmir Hizmet Matbaası 1311 (1893) 56 S.

141- LÜGAT-İ MUSAHABET
Çeviren: Necib Asım Balhasanoğlu (Yazıksız)
İstanbul Mekteb-i Sanayi Matbaası 1311 (1893) 1+112 S.

142- LÜGAT-İ NACİ
Muallim Naci (Ömer Hulusi) - İsmet Müstecabizade
(İstanbul) -- -- 3+1426 S.
İstanbul -- (1308/1891) 960 S.
İstanbul Asır Matbaa ve Kütüphanesi 1317 (1899) 3+1426 S. 1 Planş
İstanbul Asır Matbaası 1322 (1904) 2+819 S.
İstanbul Elif Ofset 1978 3+960 (Tıpkı basım) +16 S.

143- LÜGAT-İ NAZİMA Cepde bulunsun
Fransızca’dan Türkçe’ye lügat
Ali Nazima
İstanbul Kasbar Matbaası 1901 8+1904 S.

LÜGAT-İ OSMANİYE
Bak: Müntahabât-ı Lügat-ı Osmaniye

LÜGAT-İ OSMANİYE İLAVELİ
Bak: İlaveIi Lügat-ı Osmaniye

144- LÜGAT-İ REMZİ
Hüseyin Remzi Dr.
İstanbul Matbaa-i Hüseyin Remzi 1305 (1888) Taş basma
-1. Cilt 8 + 907 S.
-2. Cilt 1040 S.

145- LÜGAT-İ RUSİ VE TÜRKİ
Sultan Mecid Ganizade
5.Bas. Baku Kaspu Matbaası 1909 416 S.

146- LÜGAT-I SELAS SE ZEBAN ÜÇ TİL
Alim Can el-Barudi Molla
Kazan Matbaatü'l-Hizane 1311/1893 41+1 S.

LÜGAT-İ SÜBHA-İ SIBYAN
Bak: Sübha-i Sıbyan

147- LÜGAT-İ ŞAHİDÎ
Şahidi (İbrahim Dede)
İstanbul Matbaa-i Amire 1264 (I848) 63 S.
İstanbul Darü'l-Maarif 1269 (1853) 63 S. Taş basma
İstanbul Tophane-i Amire İstihkâm Alayları Litografya Destgâhları 1271 (1855) 63 S. Taş basma
İstanbul - - 1284 (1867) 64 S. Taş basma
Not: Basmalarının kenarlarında şerh vardır.

148- LÜGAT-İ ŞEMSEDDÎN
M(ehmed Şemseddin)
İstanbul Cemâl Efendinin Matbaası 1307 (1890)
Devamı : İstanbul Alem Matbaası Ahmet İhsan ve Şürekâsı 1309 (1892) 320 S.

LÜGAT-İ ŞİHAB
Bak: Bulgarca’dan Türkçe’ye Lügat-ı Şihab

149- LÜGAT-İ TEFEYYÜZ
Fransızca’dan Osmanlıca’ya lügat
Ali Nazima
İstanbul Kasbar Matbaası 1911 8+1272 S.

150- LÜGAT-İ TEFEYYÜZ
Osmanlıca’dan Fransızca’ya lügat
Ali Nazima
İstanbul Kasbar Matbaası 1910 8+960 S.

151- LÜGAT-İ TİBBİYE
Pierre H. Nysten den Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye
İstanbul Mekteb-i Şâhâne Matbaası 1290 (1873) 6+640 S.
2. Bas. (Lügat-ı Tıb) (İstanbul) -- 1316/1318 (1900) 3+1107+16+20+57+40+13 S.

152- LÜGAT-İ TÜRKİYE-İ RUMİYE
Yanko P. Milyopulos
İstanbul A. Korou Matbaası 1894 8+860 S.

LÜGAT-İ VANKULU
Bak: Vankulu lügati

153- LÜGAT-İ YUSUF
Yusuf
İstanbul Hacı Hüseyin Efendinin Matbaası 7 S. Taş basma
Tuhfe-i Vehbi sonunda:
İstanbul İbrahim Efendinin Matbaası 1303 (1886) 91-96 S. Taş basma
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası (1304/1306/1889) 91-96 S. Taş basma
İstanbul Arif Efendinin Matbaası (1317/1318/1901) 51-56 S.
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1325 (1909) 91-96 S. Taş basma
(İstanbul) -- -- 91-96 S. Taş basma

154- LÜGATÇE
Ahmed Hikmet
İstanbul Rıfat Bey Matbaası 1325 (1909) 189 S.

155- LÜGATÇE-İ EDEBİYAT
Ali Seydi
İstanbul Matbaa-i Kütüphane-i Cihan 1324 (1908) 105+1 S.
Seci ve kafiye lügatına zeyil

156- LÜGATÇE-İ FELSEFE
Fransızca’dan Türkçe’ye
İsmail Fenni (Ertuğrul)
İstanbul Matbaa-i Amire 1314 (1925) 936+8 S.

157- LÜGATÇE-İ ISTILAHÂT-I RESMİYE
Hüseyin Agah
İstanbul Âlem Matbaası Ahmad İhsan ve Şürekası 1308 (1891) 73 S.

158- LÜGATÇE-İ MEKÂTİB
Le vocabulÜre des écoles
M.Fournier den Ragıb Rıfkı (Özgürel)
İstanbul Sancakcıyan Matbaası 1327 (1911) 370+4+2 S. Resimli

159- MANZUME-İ VEHBİ
Vehbi Zari
İstanbul Şeyh Yahya Efendi Matbaası 1291 (1874) 47+1 S.

160- MECLİS-İ VÂLÂY-İ AHKÂM-İ ADLİYE AZASINDAN SEADETLU LEBİB EFENDi HAZRETLERİNİN NUHBE VE TUHFE MANZUMELERİNDEN BAZI KITAÂT-I BELÎGANEYE NAZM EYLEDİKLERİ TAZMÎNÂT-I ŞAİRANELERİDİR
Lebib
İstanbul Takvimhane-i Amire 1263 (1847) 53 S.

161- MECMAÜ'L-LÜGAT
Abraham Malyaka
İstanbul Votira ve Şürekâsı Matbaası 1876 12+936 S.
İstanbul Matbaa-i Neologos 1912 3+4+936 S.

162- MECMUA-İ LÜGAT
M... M
İstanbul Tasvir-i Efkâr Matbaası 1293 (1876) 16 S.

163- MECMUA-İ LÜGAT-I RUMİYE VE OSMANİYE
Aleksandr Kostantanidi
İstanbul Votira ve Şürekâsı Matbaası 1875 30+319+1 S.

164- MECMUA-İ TÂBÎRÂT-I RESMİYE
Hüseyln Agâh .
İstanbul Alem Matbaası Ahmed İhsan ve Şûrekâsı 1310 (1892) 32 S.

165- MEŞHUR VE KOLAYLARINI HAVİ LÜGAT DERSİ RİSALESİDİR
Yusuf Rıza
(İzmir) Tatikyan Matbaası 1324 ( 1908) 44 S.

166-METODİK LÜGAT
Y. Kağarof Profesör den A. Rahimof
Baku Azerneşr Matbaası 1926 112 S.

167- MİFTAH-İ LİSAN
Yusuf Halis Tahirömerzade
İstanbul Matbaa-i Ceridetü'l-Havadis (1266/1850) 52+4 S. Taş basma

168- MİFTAH-İ LÜGATÇE-İ MEKÂTİB
M. Fournier den Ragıb Rıfkı (Özgürel)
İstanbul Sancakcıyan Matbaası 1327 (1911) 87+1 S.

169- MİNİ MİNİ LÜGAT-İ TEFEYYÜZ
Ali Nazima
İstanbul Kasbar Matbaası 1330/1912 8+632 S.

170- MİNİ MİNİ LÜGAT-I TEFEYYÜZ
Osmanlıca’dan Fransızca’ya lügat
Ali Nazima
İstanbul Kasbar Matbaası 1912 6+882+6 S.

171- MİR'ATÜ'L-LÜGAT
Mehmed Esad dan değişikliklerle Mehmet Rıfat
İstanbul Mekteb-i Sanayi Matbaası 1923 (1876) 225 S.

172- MUFASSAL KAMÛS-İ FELSEFE
Rıza Tevfik Dr. (Bölükbaşı)
İstanbul Matbaa-i Âmire 1330 (1914)
-1. Cilt 806+2 S.
-2. Cilt 400 S.

173- MUHAKEMETÜ'L-LÜGATEYN
Ali Şir Nevai Osmanli lehcesine çeviren: Veled Çelebi (İzbudak)
İstanbul İkdam Matbaası 1315 (1837) 104 S.
Çağatayca metni ile beraber:
M. Quatermére tarafından tercümesi ve notlarla diğer eserler ile birlikte
Paris Firmin Didot Biraderler Matbaası 1841 1–39 S

174- MUHTASAR KAMÛS-İ ASKERİ
Encyclopedie militaire abrégé Français - Turc
Hüseyin Hüsni Resulzade
1. Kısım İstanbul Karabet Matbaası 384 S. Resimli

MUSAVVER KAMÛS-İ SAİD
Bak: Kamus-i Said

175- MUSTALAHÂT
Mustafa Haşim
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1303 (1886) 96 S.

176- el- MÜFREDATÜ'S-SENİYYE FÎ HUSÛSİ’L-LÜGATİ'T- TÜRKİYYE
Taha Hulusi
-- -- 1279 (1862) 73 S.

177- MÜKEMMEL ISTILAHÂT-I KAVANÎN YAYUT MALUMAT-I KANUNİYE HULÂSASI
H(âfiz) M(ehmed) Ziyaeddin Türkzade Kaleisultaniyeli
İstanbul Babıâli Caddesinde 25 Numaralı Matbaa 13I3 (1895) 343+1 S.

178- MÜKEMMEL KAMÛS-I OSMANÎ
İstanbul Kasbar Matbaası 1309 (1892) 448+1 S.

179- MÜKEMMEL OSMANLI LÜGATİ
Ali Nazima - Reşad (Faik)
İstanbul Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1319 (1901) 999 S.

180- MÜNTAHABÂT-I LÜGAT-I OSMANİYE
İstanbul Ceridehane 1268-1269 (1852-1853) Taş basma
-1. Cilt 10+416 S.
-2. Cilt 456 S.
İstanbul Matbaa-i Amire Litografya Destgâhı 1280-1282 (1864-1865) Taş basma
-1. Cilt 4+234 S.
-2. Cilt 238 S.
İstanbul Karahisari el-Hac Ali Efendinin Matbaası 1281 (1864) Taş basma
-1. Cilt 4+224 S.
-2. Cilt 238 S.
4. Bas. (İstanbul) -- 1285 (1868) Taş basma
-1. Cilt 4 + 224 S.
-2. Cilt 246 S.
(İstanbul) -- -- Taş basma
-1. Cilt 4+224 S.
-2. Cilt 246 S.
(İstanbul) -- -- Taş basma
-1. Cilt 4+224 S.
-2. Cilt 246 S.
Bu tab'ın kapağında yalnız "Lügat-i Osmaniye" başlığı vardır.
-- -- 1276 (1859)
2. Cilt 456 S. Taş basma

181- MÜRŞİDÜ’L-MÜTEALLİM VE TERCÜMANÜ’L-MÜTEKALİM FÎ LÜGATİ'L-ARABİYYE VE’T-TÜRKİYYE VE'L-FRANSEVİYYE
Guide de conversation en Arab, en Turc, et en Français
Nöfel Corcis Dimaşki (George Neuphal)
Beyrut Amerikan Matbaası 1888 326 S.
Rehber-i Mükâleme Hüseyin Hüsni Resûl
İstanbul Ceride-i Askeriye Matbaası 1301 (1884) 560 S.

182- MÜRŞİDÜ’L-MÜTEALLİM VE TERCÜMANÜ’L-MÜTEKALİM FÎ LÜGATİ'L-OSMANİYYE
Mürşid-i müteallim ve tercüman-ı mütekellim
Yohanna ve Corcs Novfel Raciha
2.Bas. Beyrut -- I297/1880 4+347 S.

183- MÜZİLÜ’L-HİFA
Mehmed Murad Nakşibendi el-Hac Hafız
İstanbul Matbaa-i Daru's-Saltanati’s-Seniyye (Matbaa-i Amire) 1256 (1840) 129 S.

184- NAZMÜ’L-CEVAHİR
Ayni
İstanbul Darü't-Tıbaatıl-Amire 1241 (1826) 4+112 S.
2. Bas. İstanbul Darü't-Tıbaatı’l-Amire 1250 (1834) 3+112 S.

NEVALÜ’L-FUDALA VE LİSANÜ'L-ACEM
Bak: Ferheng-i Şuûri

185- NUHBE-İ VEHBİ
Vehbi Sünbülzade
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1220 (1805) 123+1 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati'I-Amire 1242 (1826) 123+1 S.
Bulak Bulak Matbaası 1246 (1830) 123+1 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati’l-Mektebi'l-Harbiye 1251 (1835) 123 S.
İstanbul (Matbaa-i Amire) Taş Destgâhı 1265(1849) 115 S. Taş basma
İstanbul Urfavi el-Hac Halil Efendinin Taş Destgâhı 1286 (1869) 116 S. Taş basma
İstanbul Urfavi el-Hac Halil Efendinin Taş Destgâhı 1301 (1884) 116 S. Taş basma
(İstanbul) -- 1303 (1886) 143 S.
İstanbul Hacı Hüseyin Efendinin Matbaası 1310 (1892) 143 S.

186- (NUHBE-İ VEHBİ ŞERHİ)
Ahmed Reşid Yayaküylü
İstanbul Matbaa-i Amire 1259 (1843) 3+446 S.

18?- NUHBETÜ’L-ENCAB Fİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE
Mehmed Talib
Bulak Bulak Matbaası 1300 (1882) 116 S.

188- en-NUHBETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE
Murad Muhtar
Kahire Matbaatü'l-Medarisi’l-Mülkiye 1294 (1877) 96 S.

189- el-OKYANUSÜ'L-BASİT FÎ TERCEMETİ’L-KAMUSİ’L- MUHİT
Ebu Tahir Muhammed bin Yakub Firuzabadi den Ahmet Asım (Mütercim)
İstanbul (Matbaa-i Amire) 1230-1233 (1815-1817)
-1. Cilt 2+4+35+943 S.
-2. Cilt 939 S.
-3. Cilt 973 S.
Bulak Bulak Matbaası 1250 (1834)
-1. Cilt 35+943 S.
-2. Cilt 939 S.
-3. Cilt 973 S.
İstanbul Takvimhane-i Amire 1268-1272 (1852-1855)
-1. Cilt 2+4+35+943 S.
-2. Cilt 2+939 S.
-3. Cilt 2+975 S.
İstanbul Matbaa-i Bahriye - Cemâl Efendi Matbaası 1304-1305 (1887-1888)
-1. Cilt 4+63+1272 S.
-2. Cilt 2+1299 S.
-3. Cilt 4+1464 S.
-4. Cilt 2+1263 S.
İstanbul Matbaatü'l-Osmaniye 1305 (1888)
-1. Cilt 8+943 S.
-2. Cilt 2+939 S.
-3. Cilt 2+972 S.

OSMANLICA CEP LÜGATİ
Bak: Tertib-i Cedîd İlâveli Osmanlıca Cep Lügatı

190- OSMANLICA’DAN ERMENİCE VE FRANSIZCA’YA LÜGAT
-- -- 1888 8+1137+2 S.

191- OSMANLICA’DAN FRANSIZCA’YA CEP LÜGATİ
Nazaret Hilmi Tashih eden: Said (Kemalpaşazade)
İstanbul K. Bağdadlıyan Matbaası 1304/1887 13+16+1035+1 S.

192- REHNÜMAY-I SÜHULET
(Cemal)
(İstanbul) -- -- 100+88+17 S. Taş basma

193- REFİKU'L-OSMANİ
Emin Huri
Beyrut Matbaatü'l-Adab 1894 336 S.

RESİMLİ KAMÛS-İ FRANSEVÎ Ş.Sami
Bak: Kamus-i Fransevi

194- RESİMLİ KAMÛS-İ OSMANÎ
İstanbul Matbaa-i Kütûphane-i Cihan 1330 (1914)
Cilt 1 – 3 1132 + 1 S.

195- RESİMLİ LÜGAT
Ahmed Rasim - Halil Vahid - Reşad
İstanbul Artin Asaduryan Şirket-i Mûrettibiye Matbaası 1309 (1892) 6+2+176 S.

196- RESİMLİ TÜRKÇE KAMÛS
Raif Necdet (Kestelli) - Hasan Bedreddin
İstanbul Ahmed Kâmil Matbaası 1927 852+1+16 S. 16 planş

197- RİSALE FÎ ŞERHİ RİSALETİN HARREREHA el-MÜFTÎ el-MEŞHUR Bİ EBÜSSUÛD Lİ BEYANİ'L-GALATÂT Bİ'L-İBARETİ’T-TÜRKİYYE
Ebüssuûd İmadi den şerh eden: Mustafa Şevket Şehri
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1318 (1900) 30-39 S.
Arabça diğer risalelerle beraber Mecmuatü'l-Fevâid içinde

198- RUSCA -TATARCA LÜGAT
Sultan Rahmankulu - Abdurrahman Kerem
Kazan -- -- 6+2+624 S.

199- RUSCA - TÜRKÇE LÜGAT
Ahmed Sedad
İstanbul Matbaa-i Osmaniye 1310 (1892) 3+645 S.
İstanbul Matbaa-i Osmaniye 1325 (1909) 3+678 S.

200- SANAT KAMÛSU
Dictionnaire des termes d'art
Français - Turc, Turc - Français
(Celal Esad Arseven)
İstanbul Matbaa-i Amire 1340-1341 (1924-1925)
1. Kısım Fransızca’dan Türkçe’ye 296 S.
2. Kısım Türkçe’den Fransızca’ya 60+2 S.

201- SECİ VE KAFİYE LÜGATİ
Ali Seydi - Melkon
İstanbul Matbaa-i Kütüphane-i Cihan 1323 (1905) 863+7 S.

202- SECİ VE KAFİYE LÜGATINA ZEYİL
Ali Seydi
İstanbul -- -- 105+1 S.

203- SEVDA LÜGATİ
Mehmed Celal
İstanbul Şems Matbaası 1330 (1914) 175+1 S. Resimli

204- SÖZ KİTABI
Vocabolario İtaliano Tuchesco
Benhanro da Parigi
Roma -- 1665
-1. Cilt 762 S.
-2. Cilt 763 -1720 S.
-3. Cilt 1721-2458+3 S.

205- SÜBHA İ SİBYAN
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1216 (1801) 33 S.
İstanbul Danü't-Tıbaati'l-Amire 1224 (1809) 33 S.
İstanbul Danü't-Tıbaati'l-Amire 1233 (1818) 33 S.
İstanbul Danü't-Tıbaati'l-Amire 1246 (1830) 35 S.
Bulak Bulak Matbaası 1249 (1833) 1+52 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati Zatü'l-İmran 1249 (1833) 35 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati Zatü'l-İmran 1251 (1835) 35 S.
İstanbul (Matbaa-i Mektebû'l-Fünuni'l-Harbiyye) 1251 (1836) 35 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1257 (1841) 35 S.
İstanbul Danü't-Tıbaati'l-Amire I259 (1843) 39 S.
İstanbul Danü't-Tıbaati'l-Amire 1264 (1848) 39 S. Taş basma
İstanbul -- 1265 (1849) 39 S. Taş basma
İstanbul Taphane-i Amire İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı 1268 (1852) 39 S. Taş basma F
İstanbul Darü’l-Ahdasi'l- Litoğrafiye 1269 (1853) 39 S. Taş basma F
(İstanbul Matbâa-i Amire) 1269 (1853) 35 S.
İstanbul Karahisari el-Hac Ali Rıza Efendi Taş Destgâhı 1274 (1857) 39 S. Taş basma F
İstanbul Sahaf İbrahim Efendi Taş Destgâhı 1276 (1859) 39 S. Taş basma
İstanbul Karahisari el-Hac Ali Efendi Destgâhı 1277 (1860) 39 S. Taş basma F
İstanbul Alaiyevi Ali Rıza Efendinin Matbaası 1278 (1861) 39 + 1 S. Taş basma
İstanbul Halil Efendi Destgâhı 1279 ( 1862) - S. Taş basma
İstanbul Boluvi İbrahim Efendi Taş Destgâhı 1282 ( 1865) 39 S. Taş basma F
İstanbul İbrahim Efendi Destgâhı 1285 ( 1868) 39 S. Taş basma
İstanbul İbrahim Efendi Matbaası 1290 ( 1873) 39 S. Taş basma
(İstanbul) -- 1296 ( 1879) 31 S. Taş basma F
İstanbul Şirket-i Osmaniye Matbaası 1307 (1890) 39 S. Taş basma Ş
el-Hac Abbas Efendinin Matbaası (1314/1316/1898) 39 S. Taş basma Ş
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası 1315 ( 1897) 39 S. Taş basma
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası 1321 (1903) 39 S. Taş basma Ş
İstanbul el-Hac Halil Efendi Litografya Destgâhı 39 S. Taş basma F
İstanbul -- -- 39 S. Taş basma F
İstanbul -- -- 39 S. Taş basma Ş
İstanbul -- -- 31 S. Taş basma F
Yanında’’ F’’ işareti olanların kenarlarında Feriştehzade lûgatı.
Yanında ‘’Ş’’ işareti olanların kenarlarında Hediyetû'l-İhvan Şerh-i Sübha-i Sıbyan vardır.

SÜBHA-İ SİBYAN ŞERH-İ HEDİYETÜ'L-İHVAN
Bak: Hediyetü’l-ihvan fi şerhi ...

ŞAHİDİ
Bak: Lügat-ı Şahidi

206- ŞEMSÜ'L-LÜGÂT
Joseph Barretto
Calcutta Hindoostanee press 1806 2 Cilt

207- et-TAKDİMETÜ'Z-ZEKİYYE Lİ TALİMİ’L-LÜGATİ’L-FRANSEVİYYE VET-TÜRKİYYE
Vocabulaire Frauçais -Turc
Jorj Rasis (Georges Rhasis)
Sen Petersburg Fünûn Akademi-i İmparatorisi Matbaası 1828 438+328 S.

208- TALÎM-İ MÛSİKÎ YAHUT MÛSİKÎ ISTILAHATI
İ (smail ) Kâzım (uz)
İstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1310 (1892) 54 S.

209- TASHÎHÜ'L-GALATÂT VEL-MUHARREFÂT Fİ'L-ESMAİ VE'L-LÜGAT
Mustafa İzzet
İstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1302 (1885) 133+2 S.

210- TEHZİBÜ'L-KELÂM FÎ LİSANİ'L-HAVAS VE'L-AVAM VE İZHABÜ’L-EVHAM MİN EZHANİ’L-ENAM
M (ustafa) Rüşdi ibn-i Şevket
İstanbul Âlem Matbaası .Ahmed İhsan ve Şürekâsı 1313 (1895) 146+12 S.

211- TERCÜMANÜ’L-LÜGAT
(Nazım)
(İstanbul) -- 1288-1289 (1871-1872) Taş basma
-1. Cilt 6+520 S.
-2. Cilt 2+465 S.

212- TERCÜME-İ GALATATİ'L AVAM
İbn-i Kemal Şemseddin Ahmed den
(İstanbul) -- 1289 (1872) 16 S.

TERCÜME-İ SIHAH el-CEVHERÎ
Bak: Vankuli Lügati

218- TERTÎB-İ CEDÎD İLAVELİ CEP LÜGATİ
Abdullah Cevdet (Karlıdağ) - İsmail İbrahim
İstanbul Kasbar Matbaası 1313 (1895) 3+392+2+2 S.

214- TESHİLÜ'L KAVAFİ
Mehmet Şerif
İzmir -- 1292/1293 (1876) 9+577 S. Taş basma

215- TIB KAMÛSU
Nümune forması
İstanbul Matbaa-i Osmaniye 1927 15 S.

216- TİBYAN-I NAFİ’ DER TERCÜME-İ BÜRHAN-İ KATI'
Hüseyin bin Halef Tebrizi den Ahmed Asım Ayıntabi es-Seyyid (Mütercim)
İstanbul Darü't-Tıbaati's-Sultaniyye 1214 (1799) 6+863 S.
Bulak Bulak Matbaası 1251 (1835) 3+642 S.
Bulak Bulak Matbaası 1268 (1852) 624 S.
İstanbul Matbaa-i Âmire 1287 (1870)
-1. Cilt 8+400 S.
-2. Cilt 382 S.
Lügat-ı Bürhan-ı Katı’a da Bak.

217- TÜHFE ŞERHİ HAYÂTÎ
Vehbi Sünbülzade’den şerh eden: Ahmet Hayati Seyyid
İstanbul Darû't-Tıbaati's-Sultaniye 1215 (1800) 2+503 S.
İstanbul Darû't-Tıbaati's-Sultaniye 1237 (1822) 511 S.
İstanbul (Matbaa-i Amire) 1251 (1835) 511 S.
Bulak Bulak Matbaası 1254 (1838) 499 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1266 (1850) 511 S.
Bulak Bulak Matbaası 1271 (1855) 499 S.

218- TUHFE ŞERHİ MÜNTAHAB
Vehbi Sünbülzade’den Şerh eden: Lebîb
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Amire 1262 (1846)
301 S.

219- TUHFE-İ ASIM
Ahmed Asım (Mütercim)
Bulak Bulak Matbaası 1254 (1838) 70 S.

220- TUHFE-İ AZİZİYE
Şerif Kadızade
İstanbul Şevki Efendi Matbaası 1293 (1876) 101 S. Taş basma

221- TUHFE-İ DİLKEŞ NABÎ
Yusuf Nabi
İstanbul İzzet Efendi Matbaası 1288 (1871) 80 S.

TUHFE-İ DÜRRÎ
Bak: Tuhfe-i Ziba

222- TUHFE-İ FEVZÎ
Mehmed Fevzi Kureyşizade
-- -- -- 48 S. Taş basma

TUHFE-İ HAYRET
Bak: Tuhfe-i Ziba

223- TUHFE-İ NUSHÎ
Nasuh
İstanbul Hattat Tevfik Matbaası 1297 (1880) 45 S. Taş basma

224- TUHFE-İ REMZÎ
Ahmed Remzi (Akyürek)
İstanbul Emniyet Matbaası 1344 (1926) 48 S. Taş basma

TUHFE-İ ŞAHİDÎ
Bak: Lügat-ı Şahidî

225- TUHFE-İ RUMÎ
İstanbul Yusufyan Han 1290 (1783) 30 S.

226- TUHFE-İ SABRÎ AN LİSANİ BULGARÎ
Mustafa Sabri
İstanbul Ahter Matbaası 1296 (1879) 44 S.

227- TUHFE-İ VEHBÎ
Vehbi Sünbülzade
İstanbul Darü't-Tıbaatil-Mamure 1213 (1798) 55 S.
İstanbul Darü't-Tıbaatil-Mamure 1219 (1804) 65 S.
Manzume-i tuhfe başlığı ile
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1223 (1809) 60 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1232 (1817) 65 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1238 (1823) 65 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1241 (1826) 65 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1245 (1829) 71 S.
İstanbul (Darü't-Tıbaati'l-Amire) 1249 (1834) 71 S.
İstanbul (Matbaa-i Amire) 1250 (1835) 71 S
İstanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası) 1252 (1836) 65 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1253 (1837) 61 S.
İstanbul Matbaatû Darü'l-Hılafeti'l Aliyye (Matbaa-i Amire) 1256 (1840) 2+61 S.
İstanbul Matbaa-i Âmire 1258 (1842) 61 S.
İstanbul Matbaa-i Âmire 1261 (1845) 61 S.
İstanbul (Matbaa-i Amire) Taş Destgâhı 1263 (1847) 47 S. Taş basma
İstanbul (Matbaa-i Amire) 1263 (1847) 61 S.
İstanbul Basmahane-i Âmire 1267 (1851) 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul (Matbaa-i Amire) 1268 (1851) 61 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Amire 1270 (1854) 47 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul el-Hac Halil Litoğrafya Destgâhı 1272 (1856) 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
(İstanbul) -- 1273 (1856) 48 S. Taş basma
Kenarında Lûtfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul (Mekteb-i Bahriye Matbaası) 1274 (1858) 65 S.
İstanbul Tabhane-i Âmire 1275 (1859) 61 S. Taş basma
İstanbul Babıali Litoğrafya memuru es-Seyyid Mustafa Efendi Destgâhı 1275 (1859) 91 S. Taş basma
Kenarında Ali Mahvi'nin haşiyesi vardır.
İstanbul el-Hac Halil Efendi Litoğrafya Destgâhı 1276 (1860) 48 S. Taş basma
Kenarında Lûtfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul Tevfik Efendi Matbaası 1276 (1859) 91 S. Taş basma
İstanbul Karahisari el-Hac Ali Rıza Efendi Taş Destgâhları 1277 (1860) 47 S. Taş basma
(İstanbul) -- 1278 (1861) 48 S. Taş basma .
İstanbul el-Hac Halil Efendi Litoğrafya Destgâhı 1281 (1864) 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul Karahisari Sahaf el-Hac Ali Rıza Efendinin Taş Destgâhı 1281 (1864) 47 S. Taş basma
Kenarında Lûtfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul -- 1281 (1864) 91 S. Taş basma
Kenarında Ali Mahvi'nin haşiyesi vardır.
Bulak Bulak Matbaası 1282 (1865) 60 S.
İstanbul Matbaa-i Amire 1284 (1867) 61 S.
(İstanbul) -- 1285 (1868) 91 S. Taş basma
İstanbul el-Hac Halil Efendi Litoğrafya Destgâhı 1286 (1869) 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul Bosnavi el-Hac Muharrem Efendinin Litoğrafya Destgâhı 1286 (1869) 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul Muhib Matbaası 1287 (1870) 100+3S.
İstanbul Mekteb-i Fünûn-i Harbiye-i Şâhâne Hurufat Matbaası 1288 (1871) 64 S.
(İstanbul) -- 1289 ( 1872) 91 S. Taş basma
İstanbul Bosnavi Hacı Muharrem Efendinin Litografya Destgâhı 1290 (1873) 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
İstanbul Esad Efendi Marifetiyle 1294 (1877) 91 S. Taş basma
Kenarmda Ali Mahvi'nin haşiyesi vardır.
İstanbul -- 1296 (1879) 90 S. Taş basma
İstanbul Matbaa-i İraniye 1297 (1880) 90 S. Taş basma
Kenannda Ali Mahvi'nirı haşiyesi vardır.
İstanbul Esad Efendi Matbaası 1300 (1883) 95 S.
İstanbul -- 1300 (1883) 91 S. Taş basma
İstanbul İbrahim Efendi Matbaası 1303 (1886) 96 S. Taş basma
Sonunda Lûgat-ı Yusuf vardır.
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası (1304/1306/1889) 96 S. Taş basma
Kenannda Ali Mahvi'nin haşiyesi, sonunda Lûgat-ı Yusuf vardır.
İstanbul -- 1308 (1891) 96 S. Taş basma
İstanbul (Şirket-i Hayriye-i Sahafiye) 1320 (1902) 90 S. Taş basma
İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1325 ( 1909) 96 S. Taş basma
Sonunda Lügat-ı Yusuf vardır.
(İstanbul) -- -- 46 S. Taş basma
(İstanbul) -- -- 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
(İstanbul) -- -- 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardıa.
İstanbul Matbaa-i Osman ez-Zeki 91 S. Taş basma
Kenarında Ali Mahvi'nin haşiyesi vardır.
Tuhfe-i Vehbi maa Lütfiye
(İstanbul) -- -- 48 S. Taş basma
Kenarında Lütfiye-i Vehbi vardır.
-- -- -- 84 S. Taş basma
(İstanbul) -- -- 96 S. Taş basma
Sonunda Lügat-ı Yusuf vardır.
-- -- -- 95 S.

228- (TUHFE-İ VEHBÎ HAŞİYESİ)
Ali Mahvi
Tuhfe-i Vehbi kenarırıda :
İstanbul es-Seyyid Mustafa Efendi Destgâhı 1275 (1859) 91 S. Taş basma
İstanbul -- 1281 ( 1864) 91 S. Taş basma
İstanbul Matbaa-i İraniye 1297 (1880) 90 S. Taş basma
İstanbul İbrahim Efendinin Matbaası 1303 ( 1886) 96 S. Taş basma
İstanbul Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası (1304/ 1306/ 1889) 96 S. Taş basma
İstanbul Matbaa-i Osman ez-Zeki -- 91 S. Taş basma

229- TUFE-İ ZÎBA
Hayret
Bulak Bulak Matbaası 1242 ( 1826) 47+20S.
Bulak Bulak Matbaası 1255 (1839) 33+17S.
Sonunda Mefatihü'd-Dürriyye vardır.

230- et-TUHFETÜ’L-HAMİDİYYE Fİ'L-LÜGATİ’L-OSMANİYYE
Mısbah bin Selim el-Lebabidi
2. Bas. Beyrut -- 1320 (1902) 160 S.

231- TUHFETÜ’L-UŞŞAK
Fevzi Kesederzade
24 S. Taş basma

232- et-TUHFETÜ’Z-ZEHİYYE Fİ'L-LÜGATİ’L-ŞARKİYYE
Nasıf Ma'luf
İzmir -- 1269/1853 96 S.

233-TÜRK LÜGATİ
Türk dillerinin iştikakı ve edebi lügatları
Hüseyin Kâzım Kadri
-1. Cilt İstanbul Devlet Matbaası 1927 99+855+4S.
-2. Cilt İstanbul Devlet Matbaası 1928 982 S.
-3. Cilt İstanbul Maarif Matbaası 1943 4+928 S.
-4. Cilt İstanbul Cumhuriyet Matbaası 1945 984 S.

234- TÜRK - RUSİ VE RUSİ - TÜRK LÜGATİ
Matbuatda müstamel siyasi, hukuki, iktisadi ve askeri sözlerIn
Uzeyr Bey Hacı Beğof
Baku Orucof Biraderlerinin Matbaası 1907 2+94+3+27 S.

235- TÜRKÇE BULGARCA MUHTASAR LÜGAT
Filibe Hurşid Matbaası 1329 / 1913 24 S.

236- TÜRKÇE LÜGAT
Bahaeddin (Toven)
İstanbul Sancakcıyan Matbaası 1330 (I914) 2+1196+5 S.
‘’Osmanlıca Türkçe lügat’’ adıyla Osmanlı Yayınevi 2+1196 (Tıpkı basım )+5 S.
2. Baskı için bak: Yeni Türkçe lügat

237- TÜRKÇE VE FRANSIZCA VE İTALYANCA LİSANİ ÜZERE TERTİP OLUNMUŞ LÜGATDIR.
Dictionnaire Français - Turc - İtalien
Mehmet Atıf Selânikli
İstanbul Ruzname-i Ceride-i Havadis Matbaası 1285/1868 2+408 S.

238- TÜRKÇE’DEN ALMANCA’YA LÜGAT KİTABI
Türkısh - Deutsches Wörterbuch
Hakkı Tevfik Galancızade
Leipzig Druch Von W. Drugulin 1323/1907 6+10+388 S.
2. Bas. Leipzig Plattendruck Vun August pries 1333/1917 6+10+388+4 S.
3. Bas. Leipzig Plattendtuck August Pries 1921 6+10+388 S.

239- TÜRKÇE’DEN BULGARCA’YA YENİ LÜGAT
St (efan) Tilkof
Selanik S. Moratory Matbaası 1896 614 S.

240- (TÜRKÇE’DEN ERMENİCE’YE LÜGAT)
B. B. Kalıbcıyan
(İstanbul) A. Asaduryan Matbaası 1890 8+382+7 S.

241- TÜRKÇE’DEN FRANSIZCA’YA LÜGAT-İ FERAZ
Dictionnaire Feraz
Ali Feraz
İstanbul Ahmed Kâmil Matbaası 1927 728+7 S.

242- TÜRKÇE’DEN RUMCA’YA KAMÛS-İ OSMANİ
Yanko HIoros
İstanbul Patrikhane Matbaası 1899
-1. Cilt 14+1050 S.
-2. Cilt 1051-2102 S.

243- TÜRKÇE’DEN RUMCA’YA LÜGAT
Nikoli Elefteryadis
İstanbul Aristovulo ve Matbaası 1898 467 S

244-TÜRKÇE’DEN RUMCA’YA VE RUMCA’DAN TÜRKÇE’YE KELİMÂT
Kandiye Maarif Matbaası 1306 ( 1889) 4+2+56 S.

245- TURKİ VE FRANSEVİ LÜGATNÂMESİ
Dictionnaire Turc - Français avac la prononciation figürde
Nasıf bin Mümin el-Mâluf
-1. Cilt Paris W. Renquet Matbaası 1863 9+780 S. 1 Levha
-2. Cilt Paris Edouard Biot Matbaası 1867 781-1489 S.

246- ULÛM-I TABİİYE LÜGATI
Subhi Edhem
Manastır Beynelmilel Ticaret Matbaası 1327 (1911) 80 S. Resimli
-1. Cilt İstanbul Kader Matbaası 1917 224 S. Resimli

247- ÜNSÜ'L-ÜGAT
Hüseyin Remzi
İstanbul Mihran Matbaası 1305 (1888) 120 S.

248- VANKULU LÜGATİ
(Tercüme-i Sıhah-ı Cevheri)
Ebu Nasr İsmail bin Hammad el-Cevheri'den Mehmed bin Mustafa el-Vani
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure 1111 (1729)
-1. Cilt 19+666 S.
-2. Cilt 2+756+10 S.
İstanbul Darü't-Tıbaati'l- Mamure 1169-1170 (1756)
-1. Cilt 7 S.+732 Yaprak
-2. Cilt 3 S.+430 Yaprak
İstanbul Darü't-Tıbaati'l-Mamure-Darü't-Tıbaati'l-Cedideti'l-Mamure 1217-1218 (1802-1803)
-1. Cilt 5+650 S.
-2. Cilt 2+764 S.

249- YENİ GALATÂT
Filiz Tekin Halid
İstanbul İkdam Matbaası 1926 38 S.

240- YENİ KAMÛS-İ HUKÛK
Hüseyin Galib
İstanbul Evkâf-ı İslâmiye Matbaası 1927 -İkdam Matbaası 1928 288 S.
İlk Tab'ı için bak: Kamûs-i Hukûk

251- YENİ LÜGAT
İngilizce’den Türkçe’ye
Mehmed Vasıf
İstanbul Keteon Bedrosyan Matbaası 1331 (1915) 3+732 S.

252- YENİ TÜRKÇE LÜGAT
M. Bahaeddin (Toven)
2. Bas. İstanbul Evkaf-ı İslâmiye Matbaası 2+811 S.
İstanbul Burak Matbaası 1997 2+811 (Tıpkı Basım) +14 S.
İlk Tab'ı için bak: Türkçe lügat

253- ZÜBDE-İ LÜGAT-İ FARİSİYYE
Hüseyin
(İstanbul) Hasan Hilmi Efendinin Matbaası 1308 (1891) 61 S. Taş basma

254- ZÜBDETÜ`L-LÜGAT
İbrahim Gani - Ahmed Naşid
İstanbul -- 1283 (1866) 12+6+304+160 S. Taş basma

255- ZÜBDETÜ`L-LÜGATİ’L-LEHCE
Mehmed Esad - Hasan
İstanbul Rıza Efendinin Matbaası 1287 (1870) Taş basma
-1. Cilt 2+340 S.
-2. Cilt 83 S.
-3. Cilt 93 S.

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ sayı: 7-8

Prof. Dr. M. Sadi ÇÖGENLi*