İmam Gazali İhyâ_U Ulûmi'ddîn

İhyâ-u Ulûmiddin, İmâm-ı Gazâlî’nin en kıymetli eseri olarak gösterilir. Osmanlı âlimlerinden Saffet Efendi, Tasavvufun Zaferi isimli eserinde, bu eser hakkında “Öyle kıymetli bir eserdir ki, Kur’ân-ı Kerîmin ve Peygamber Efendimizin hadislerinin mânâlarını Müslümanlara anlatmak ve Allah Teâlânın kullarına doğru yolu göstermek, huzur ve saâdete kavuşturan İslâm ahlâkını öğretmek için, din âlimleri olarak elimizde bundan başka hiçbir kitap bulunmasaydı, yalnız bu kitap kifayet ederdi” ifadelerini kullanmıştır.

İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir. Eserde şer'î ilimlerin arka planları üzerinde durulur.

Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Fertten aileye, aileden çevreye, çevreden millete, milleten de ümmet ve insanlık câmiasına yansıması gereken etkileri değerlendirilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır.

Bu dört ciltlik eserin her birinde 10 kitap olup toplam 40 kitaptan oluşmaktadır.

BİRİNCİ CİLT=İBADET
_Ilim Kitabi
_Akaid Kaideleri
_Esrarut Taharat
_Esrarus Salat
_Esraruz Zekat
_Esrarus Savm
_Esrarul Hac
_Adabu Tilavetil Kuran
_Zikr Ve Deavat
_Evrad Ve Geceleri Ihya

İKİNCİ CİLT_ADAP
_Yemek Adablari
_Nikahin Adablari
_Adabi kesb vel Meaş
_Helal-Haram Kitabı
_Ülfet'in Adabları
_Uzletin Adabları
_Seferin Adabları
_Adabıs Sema vel Vecd
_İyiligi Emer, Kötülükten Men
_Adabıl Maişat ve Ahlakın Nübüvveti

ÜÇÜNCÜ CİLT=MÜHLİKAT
_Kalbin Acaip Halleri
_Riyazül nefs ve Tehzibil Ahlak ve Mualeceti Emrazil Kalb
_Kesriş Şehaveteyn
_Afatil lisan
_Zemmil Gazab velhıkd vel Haşed
_Dünyanın Zemmi
_Cimriligin ve Mal Sevgisi Kötülüğü
_Cah ve Riya'nın Kötülüğü
_Kibir ve Ucb'un Kötülüğü
_Gururun Kötülüğü

DÖRDÜNCÜ CİLT=MÜNCİYAT
_Tevbe
_Sabır ve Şükür
_Korku Ve Ümit
_Fakr ve Zühd
_Muhabbet
_Tevhid ve Tevekkül
_Niyet ve Ihlas
_Fikir Kitabi
_Murakebe Muhasebe
_Ölüm ve Sonrasi